New Zealand/Australia

Eurythmy Therapy Association New Zealand and Australia
www.eurythmytherapynza.com


The following therapists are AnthroMed EURYTHMY THERAPY certified:


New Zealand


Australia


China

Binhui Xu
Chengdu Waldorf School | Chengdu Jin Jiang Qu Huang Jing Lou Cun | P.R. China | Zip code 610063